$curl = curl_init(); // 启动一个CURL会话 curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url); // 要访问的地址 curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); // 对认证证书来源的检查 curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2); // 从证书中检查SSL加密算法是否存在 curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); // 模拟用户使用的浏览器 curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); // 使用自动跳转 curl_setopt($curl, CURLOPT_AUTOREFERER, 1); // 自动设置Referer curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1); // 发送一个常规的Post请求 curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); // Post提交的数据包 curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 30); // 设置超时限制防止死循环 curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0); // 显示返回的Header区域内容 curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); // 获取的信息以文件流的形式返回 $tmpInfo = curl_exec($curl); // 执行操作 if (curl_errno($curl)) { echo 'Errno'.curl_error($curl);//捕抓异常 } curl_close($curl); // 关闭CURL会话